021-66124375 ∴ 021-66124384

صفحه نخست » خودکارهای نفیس » خودکار پیر کاردین Piere Cardin

خودکار فلزی LEO از مجموعه خودکار های PIERE CARDIN

جفتی  LEO

120000 تومان

دانستنی های کالا

خودنویس تک75000 تومان

خودکار تک75000 تومان

رنگ مشکی نیمه نقره ای گیره زرد،مشکی نیمه نقره ای گیره استیل همراه جعبه

حداقل سفارش: 25 عدد

خودکار فلزی MARSHAL از مجموعه خودکار های PIERE CARDIN

جفتی خودکار و خودنویس MARSHAL

290000 تومان

دانستنی های کالا

خودنویس تک160000 تومان

خودکار تک160000 تومان

رنگ طلایی همراه جعبه

حداقل سفارش: 10 عدد

خودکار فلزی NEPTUN گیره سفید از مجموعه خودکار های PIERE CARDIN

خودکار تک NEPTUN گیره سفید

210000 تومان

دانستنی های کالا

خودنویس تک: 120000 تومان

خودکار تک: 120000 تومان

رنگ نیمه مشکی آبی مرمری،نیمه مشکی مشکی مرمری گیره سفید همراه جعبه

حداقل سفارش: 10 عدد

خودکار فلزی NEPTUN از مجموعه خودکار های PIERE CARDIN

مجموعه قلم های NEPTUN گیره زرد

360000 تومان

دانستنی های کالا

جفتی250000 تومان

خودنویس تک:140000 تومان

روان نویس تک:140000 تومان

خودکار تک:140000 تومان

رنگ نیمه مشکی قهوه ای گیره زرد

حداقل سفارش: 10 عدد

خودکار فلزی JUPITER گیره استیل از مجموعه خودکار های PIERE CARDIN

مجموعه قلم های JUPITER گیره استیل

225000 تومان

دانستنی های کالا

جفتی160000 تومان

خودنویس تک95000 تومان

روان نویس تک: 95000 تومان

خودکار تک: 95000 تومان

رنگ مشکی لاکی گیره استیل همراه جعبه

حداقل سفارش: 25 عدد

خودکار فلزی JUPITER گیره زرد از مجموعه خودکار های PIERE CARDIN

جفتی JUPITER گیره زرد

170000 تومان

دانستنی های کالا

خودنویس تک:100000 تومان

خودکار تک: 100000 تومان

رنگ مشکی لاکی گیره زرد همراه جعبه

حداقل سفارش: 10 عدد

خودکار فلزی LEO 11 از مجموعه خودکار های PIERE CARDIN

خودکار تک LEO 2

80000 تومان

دانستنی های کالا

خودکار تک60400 تومان

روان نویس تک74400 تومان

رنگ جفتی کروم گیره زرد و خودکار تک مشکی نیمه استیل نیمه همراه جعبه

حداقل سفارش: 25 عدد

خودکار فلزیWISDOM از مجموعه خودکار های PIERE CARDIN

جفتی خودکار و خودنویس WISDOM

280000 تومان

دانستنی های کالا

رنگ نیمه مشکی همراه جعبه

حداقل سفارش: 10 عدد

خودکار فلزی AQUARIUS 1 از مجموعه خودکار های PIERE CARDIN

مجموعه قلم های AQUARIUS

165000 تومان

دانستنی های کالا

جفتی120000 تومان

خودنویس تک75000 تومان

روان نویس تک75000 تومان

خودکار تک:75000 تومان

رنگ های صدفی ،مشکی، قرمز، آبی، بژ، همراه جعبه

حداقل سفارش: 25 عدد

خودکار فلزی BOLOSSOM MINI از مجموعه خودکار های PIERE CARDIN

خودکار BOLOSSOM MINI

70000  تومان

دانستنی های کالا

رنگنیمه مشکی دودی و نیمه مشکی استیل همراه جعبه

حداقل سفارش: 25 عدد

 

خودکار فلزی BOLOSSOM از مجموعه خودکار های PIERE CARDIN

خودکار BOLOSSOM

80000 تومان

دانستنی های کالا

رنگ صورتی و سبز  همراه جعبه

حداقل سفارش: 25 عدد

خودکار فلزی TAURUS از مجموعه خودکار های PIERE CARDIN

روان نویس TAURUS

80000 تومان

دانستنی های کالا

رنگ های مشکی-بنفش و مشکی-قرمز همراه جعبه

حداقل سفارش: 10 عدد

خودکار فلزی MERCURY از مجموعه خودکار های PIERE CARDIN

خودنویس MERCURY

80000 تومان

دانستنی های کالا

 

رنگ های مشکی و نقره ای، همراه جعبه

حداقل سفارش: 25 عدد

خودکار فلزی TRIUMPH از مجموعه خودکار های PIERE CARDIN

جفتی خودکار و خودنویس TRIUMPH

170000 تومان

دانستنی های کالا

خودنویس تک100000 تومان

خودکار تک100000 تومان

رنگ قهوه ای مرمری، همراه جعبه

حداقل سفارش: 25 عدد