021-66124375 ∴ 021-66124384

صفحه نخست » خودکارهای نفیس » خودکار یوروپن Europen

خودکار فلزی منشور کوروش Cyrus Cylinder از مجموعه خودکارهای Europen

منشور کوروش Cyrus Cylinder

200000 تومان 

دانستنی های کالا

قلم منشور کوروش با قطعه چوبی الهام گرفته از منشور حقوق بشر کوروش کبیر

در زیر سینی جعبه این قلم قطعه تبدیل خودنویس به روان نویس و مغزی روان نویس به همراه بروشور حاوی متن منشور حقوق بشر کوروش کبیر به هفت زبان زنده دنیا

خودکار فلزی حافط Hafez از مجموعه خودکارهای Europen

حافظ Hafez

250000 تومان

دانستنی های کالا

خودنویس حافط با الهام از آرامگاه حضرت حافط به همراه جعبه نفیس چوبی

خودکار فلزی khayyam از مجموعه خودکارهای Europen

خیام Khayyam

980000 تومان

دانستنی های کالا

مجموعه روان نویس و خودنویس در جعبه نفیس چوبی همرا ه با کتاب رباعیات خیام

خودکار فلزی khayyam از مجموعه خودکارهای Europen

خیام Khayyam Gold

3840000 تومان

دانستنی های کالا

مجموعه روان نویس و خودنویس در جعبه نفیس چوبی همرا ه با کتاب رباعیات خیام

بدنه قلم ها با طلای ناب یک میکرون آب کاری شده و نوک خودنویس از طلای 14 عیار است.

این مجموعه تنها به تعداد 427 ست ساخته شده است.

Khayyam-Gold

خودکار فلزی MOTZART از مجموعه خودکارهای Europen

خودنویس تک MOTZART

ناموجود

دانستنی های کالا

بدنه مشکی لاکی و قطعات طلایی

خودکار فلزی POINT از مجموعه خودکارهای Europen

POINT 02

160000 تومان 

دانستنی های کالا

رنگ دودی تیره گیره استیل و صدفی گیره استیل

خودکار فلزی POINT از مجموعه خودکارهای Europen

POINT 01

160000 تومان

دانستنی های کالا

رنگ طلایی و دودی روشن گیره دودی، به همراه جعبه

خودکار فلزی فردوسی Ferdowsi از مجموعه خودکارهای Europen

فردوسی Ferdowsi

160000 تومان

دانستنی های کالا

قلم ویژه فردوسی مزین به تصویر این شاعر گرانقدر و در بسته بندی بسیار زیبا و خطاطی به شعر فارسی

خودکار فلزی VICTOR از مجموعه خودکارهای Europen

جفتی خودکار و خودنویس VICTOR

80000 تومان

دانستنی های کالا

بدنه استیل

حداقل سفارش: 15 عدد

خودکار فلزی CITY از مجموعه خودکارهای Europen

جفتی خودکار و خودنویس CITY

90000 تومان

دانستنی های کالا

بدنه مشکی

حداقل سفارش: 10 عدد

خودکار فلزی GALLERY از مجموعه خودکارهای Europen

جفتی خودکار و خودنویس GALLERY

100000 تومان

دانستنی های کالا

بدنه استیل نیمه مشکی

حداقل سفارش: 10 عدد

خودکار فلزی FORT از مجموعه خودکارهای Europen

FORT

قیمت در دانستنی های کالا

دانستنی های کالا

خودکار و خودنویس نیمه مشکی طلایی: 240000 تومان

خودکار و خودنویس نیمه مشکی استیل: 180000 تومان

خودکار فلزی FIT از مجموعه خودکارهای Europen

جفتی خودکار و خودنویس FIT

ناموجود

دانستنی های کالا

رنگ بژ

حداقل سفارش: 10 عدد

خودکار فلزی CLUB از مجموعه خودکارهای Europen

خودکار تک CLUB 02

60000 تومان

دانستنی های کالا

خودکار تک

بدنه کروم براق و بدنه طلایی

حداقل سفارش: 25 عدد

خودکار فلزی CLUB از مجموعه خودکارهای Europen

جفتی خودکار و خودنویس CLUB 01

105000 تومان

دانستنی های کالا

بدنه کروم براق

حداقل سفارش: 10 عدد

خودکار فلزی NOBEL از مجموعه خودکارهای Europen

جفتی خودکار و روان نویس NOBEL

90000 تومان

دانستنی های کالا

رنگ مشکی

حداقل سفارش: 10 عدد

خودکار فلزی SYSTEM از مجموعه خودکارهای Europen

سه تایی SYSTEM

ناموجود

دانستنی های کالا

رنگ نیمه مشکی، همراه با جعبه

حداقل سفارش: 50 عدد

خودکار فلزی ESPRIT از مجموعه خودکارهای Europen

ESPRIT

قیمت در دانستنی های کالا

دانستنی های کالا

خودکار و خودنویس و روان نویس: 75000 تومان

خودکار تک: 25000 تومان

رنگ نیمه مشکی، نیمه زرشکی مات، نیمه آبی براق همراه جعبه

حداقل سفارش: 50 عدد

خودکار فلزی TARGET از مجموعه خودکارهای Europen

سه تایی TARGET

51000 تومان

دانستنی های کالا

خودکار، خودنویس و روان نویس

رنگ مشکی همراه جعبه

حداقل سفارش: 25 عدد

خودکار فلزی RING از مجموعه خودکارهای Europen

RING

قیمت در دانستنی های کالا

دانستنی های کالا

خودکار، خودنویس و روان نویس: 70000 تومان

خودکار و روان نویس: 46000 تومان

خودکار تک:27000 تومان

مشکی گیره زرد

خودکار فلزی THEORY از مجموعه خودکارهای Europen

THEORY 02

42000 تومان

دانستنی های کالا

خودکار تک: 23000 تومان

خودکار تک در رنگ مشکی و استیل

خودکار فلزی THEORY از مجموعه خودکارهای Europen

جفتی خودکار و خودنویس THEORY 01

42000 تومان

دانستنی های کالا

خودکار تک: 23000 تومان

خودکار تک در رنگ مشکی و استیل

خودکار فلزی TITAN از مجموعه خودکارهای Europen

سه تایی TITAN 02

44000 تومان

دانستنی های کالا

رنگ قرمز، همراه با جعبه

حداقل سفارش: 50 عدد

خودکار فلزی TITAN از مجموعه خودکارهای Europen

سه تایی TITAN 01

44000 تومان

دانستنی های کالا

رنگ های آبی و مشکی، همراه جعبه

حداقل سفارش: 50 عدد

خودکار فلزی ESTEEM از مجموعه خودکارهای Europen

ESTEEM 02

42000 تومان

دانستنی های کالا

خودکار و خودنویس و روان نویس

رنگ های مشکی و آبی، به همراه جعبه

حداقل سفارش: 50 عدد

خودکار فلزی ESTEEM از مجموعه خودکارهای Europen

ESTEEM 01

ناموجود

دانستنی های کالا

خودکار و خودنویس و روان نویس

رنگ های مشکی و آبی، به همراه جعبه

حداقل سفارش: 50 عدد

خودکار فلزی THEORY از مجموعه خودکارهای Europen

ARCH 02

قیمت در دانستنی های کالا

دانستنی های کالا

خودکار، خودنویس و روان نویس:51000 تومان

خودکار تک:20000 تومان

رنگ مشکی و آبی، همراه با جعبه

خودکار فلزی ARCH از مجموعه خودکارهای Europen

ARCH 01

قیمت در دانستنی های کالا

دانستنی های کالا

خودکار، خودنویس و روان نویس:51000 تومان

خودکار تک:20000 تومان

رنگ مشکی و آبی، همراه با جعبه

خودکار فلزی OCEAN از مجموعه خودکارهای Europen

OCEAN 01

قیمت در دانستنی های کالا

دانستی های کالا

خودکار و خودنویس و روان نویس:48000 تومان

خودکار تک: 19000 تومان

رنگ های مشکی و آبی، همراه با جعبه

خودکار فلزی TRAM از مجموعه خودکارهای Europen

TRAM 02

قیمت در دانستنی های کالا

دانستی های کالا

خودکار و خودنویس و روان نویس: 51000 تومان

خودکار و روان نویس: 36000 تومان

خودکار تک: 18000 تومان

رنگ های مشکی و دودی، به همراه جعبه

خودکار فلزی TRAM از مجموعه خودکارهای Europen

TRAM 01

قیمت در دانستنی های کالا

دانستی های کالا

خودکار و خودنویس و روان نویس: 51000 تومان

خودکار و روان نویس: 36000 تومان

خودکار تک: 18000 تومان

رنگ های مشکی و دودی، به همراه جعبه

خودکار فلزی JOIN از مجموعه خودکارهای Europen

JOIN

قیمت در دانستنی های کالا

دانستی های کالا

خودکار و روان نویس و اتود: 62000 تومان

خودکار و اتود: 42000 تومان

اتود تک: 22000 تومان

خودکار تک:23000 تومان

رنگ های مشکی گیره زرد و استیل گیره زرد، همراه با جعبه

خودکار فلزی MILAN از مجموعه خودکارهای Europen

MILAN

قیمت در دانستنی های کالا

دانستنی های کالا

خودکار و خودنویس: 42000 تومان

خودنویس تک : 25000 تومان

خودکارتک : 22000 تومان

رنگ های نیمه آبی و نیمه مشکی، همراه با جعبه

خودکار فلزی OCEAN از مجموعه خودکارهای Europen

TACTIC

ناموجود

دانستنی های کالا

خودکار و خودنویس: 36000 تومان

خودکار تک: 18720 تومان

رنگ های مشکی و آبی، همراه با جعبه

حداقل سفارش: 50 عدد

خودکار فلزی COOL از مجموعه خودکارهای Europen

COOL

قیمت در دانستنی های کالا

دانستنی های کالا

خودکار، خودنویس و روان نویس:65000 تومان

خودکار و خودنویس:45000 تومان

خودنویس تک:25000 تومان

خودکار تک:24000 تومان

رنگ مشکی، همراه با جعبه

خودکار فلزی OCEAN از مجموعه خودکارهای Europen

OCEAN 02

قیمت در دانستنی های کالا

دانستی های کالا

خودکار و خودنویس و روان نویس:48000 تومان

خودکار تک: 19000 تومان

رنگ های مشکی و آبی، همراه با جعبه

خودکار فلزی CORE از مجموعه خودکارهای Europen

CORE

خودکار و روان نویس: 40000 تومان

دانستی های کالا

رنگ نیمه مشکی، همراه با جعبه

خودکار فلزی BOB از مجموعه خودکارهای Europen

BOB

خودکار و روان نویس: 36000 تومان

دانستی های کالا

رنگ نیمه استیل مشکی، همراه با جعبه

خودکار فلزی SECTOR از مجموعه خودکارهای Europen

SECTOR

خودکار و روان نویس: 48000 تومان

دانستی های کالا

رنگ نیمه استیل مشکی، همراه با جعبه

خودکار فلزی voice از مجموعه خودکارهای Europen

VOICE

خودکار تک: 23000 تومان

دانستی های کالا

رنگ مشکی لاکی و دودی، همراه با جعبه

 

خودکار فلزی ALICE از مجموعه خودکارهای Europen

ََALICE 02

خودکار و روان نویس: 40000 تومان

دانستی های کالا

رنگ بژ و قرمز، همراه با جعبه

خودکار فلزی CLIP از مجموعه خودکارهای Europen

CLIP 01

خودکار تک: 22000 تومان

دانستی های کالا

رنگ طوسی و قرمز، همراه با جعبه

خودکار فلزی FULL از مجموعه خودکارهای Europen

FULL

خودکار و روان نویس: 42000 تومان

دانستی های کالا

خودکار تک: 22000 تومان

رنگ مسی، استیل و مشکی لاکی، همراه با جعبه

خودکار فلزی ALICEاز مجموعه خودکارهای Europen

ََALICE 01

خودکار و روان نویس: 40000 تومان

دانستی های کالا

رنگ مشکی،آبی، همراه با جعبه

 

خودکار فلزی LINDA از مجموعه خودکارهای Europen

LINDA 01

خودکار و روان نویس: 36000 تومان

خودکار تک: 18000تومان

دانستنی های کالا

در رنگ های زرد و صورتی همراه با جعبه

خودکار فلزی VISIT از مجموعه خودکارهای Europen

VISIT

خودکار و روان نویس: 36000 تومان

 

دانستی های کالا

رنگ های سورمه ای و مشکی، همراه با جعبه

خودکار فلزی LINDA از مجموعه خودکارهای Europen

LINDA 02

خودکار و روان نویس: 36000 تومان

خودکار تک: 18000تومان

دانستی های کالا

رنگ های صورتی و دودی تیره، همراه با جعبه

خودکار فلزی KISS از مجموعه خودکارهای Europen

KISS

خودکار و روان نویس: 42000 تومان

خودکار تک: 22000 تومان

دانستی های کالا

رنگ های مسی، طوسی مات و مشکی لاکی، همراه با جعبه

خودکار فلزی FINGER از مجموعه خودکارهای Europen

FINGER 02

خودکار درب دار: 33000 تومان

 

دانستی های کالا

در هنگام بسته بودن در دارای نوک تاچ جهت استفاده برای انواع تبلت ها می باشد.

رنگ های مشکی،سفید، صورتی، استیل، آبی روشن، سورمه ای، همراه با جعبه

خودکار فلزی FINGER از مجموعه خودکارهای Europen

FINGER 01

خودکار درب دار: 33000 تومان

 

دانستی های کالا

در هنگام بسته بودن در دارای نوک تاچ جهت استفاده برای انواع تبلت ها می باشد.

رنگ های مشکی،سفید، صورتی، استیل، آبی روشن، سورمه ای، همراه با جعبه

خودکار فلزی LINDA از مجموعه خودکارهای Europen

LINDA 03

خودکار و روان نویس: 36000 تومان

خودکار تک: 18000تومان

دانستی های کالا

رنگ های مشکی لاکی، همراه با جعبه

خودکار فلزی LINE از مجموعه خودکارهای Europen

LINE

خودکار و روان نویس: 38000 تومان

 

دانستی های کالا

رنگ های مشکی و استیل براق، همراه با جعبه

خودکار فلزی FALCON از مجموعه خودکارهای Europen

FALCON

خودکار تک: 18000تومان

دانستی های کالا

رنگ های مشکی و استیل، همراه با جعبه

خودکار فلزی CLASSIC از مجموعه خودکارهای Europen

CLASSIC

خودکار تک: 24000 تومان

دانستی های کالا

رنگ های سفید، دودی و مشکی، همراه با جعبه