021-66124375 ∴ 021-66124384

صفحه نخست » ساک دستی تبلیغاتی

ساک دستی تبلیغاتی

ساک خرید واتر

دانستنیهای کالا

ساک خرید واتر

ابعاد 10*40*32 : 2800 تومان

ابعاد 10*40*30 : 2600 تومان

هزینه چاپ سیلک اعلا : یک طرف یک رنگ 120 تومان

حداقل سفارش : 1000 عدد

 

ساک دستی تبلیغاتی

ساک خرید سوزنی 60 گرم

دانستنیهای کالا

ساک خرید سوزنی60 گرم فلت ساده

ابعاد 35*25 : 390 تومان

ابعاد 40*30 : 440 تومان

ابعاد 45*35 : 500 تومان

ابعاد 40*40 : 570 تومان

ابعاد 50*40: 600 تومان

ابعاد 55*45 : 710 تومان

ابعاد 50*50 : 710 تومان

هزینه چاپ سیلک اعلا : یک طرف یک رنگ 120 تومان

حداقل سفارش : 1000 عدد

ساک دستی تبلیغاتی

ساک خرید سوزنی 90 گرم

دانستنیهای کالا

ساک خرید سوزنی 90 گرم دسته بندی

ابعاد 10*20*20 : 1030 تومان

ابعاد 10*20*25 : 1080 تومان

ابعاد 10*25*25 : 1030 تومان

ابعاد 10*20*30 : 1130 تومان

ابعاد 10*25*30 : 1180 تومان

ابعاد 10*40*32 : 1220 تومان

ابعاد 10*45*35 : 1420 تومان

ابعاد 10*40*40 : 1500 تومان

ابعاد 10*50*50 : 2040 تومان

ابعاد 10*60*60 : 2340 تومان

هزینه چاپ سیلک اعلا : یک طرف یک رنگ 120 تومان

حداقل سفارش : 1000 عدد

نمونه رنگ های ساک دستی سوزنی 90 گرم 

ساک دستی تبلیغاتی
ساک دستی تبلیغاتی
ساک دستی تبلیغاتی
ساک دستی تبلیغاتی
ساک دستی تبلیغاتی
ساک دستی تبلیغاتی
ساک دستی تبلیغاتی
ساک دستی تبلیغاتی
ساک دستی تبلیغاتی
ساک دستی تبلیغاتی