021-66124375 ∴ 021-66124384

صفحه نخست » ساک دستی تبلیغاتی

ساک دستی تبلیغاتی

ساک خرید واتر

دانستنیهای کالا

ساک خرید واتر

ابعاد 10*40*32 : 2200 تومان

هزینه چاپ سیلک اعلا : یک طرف یک رنگ 120 تومان

حداقل سفارش : 1000 عدد

 

ساک دستی تبلیغاتی

ساک خرید سوزنی 60 گرم

دانستنیهای کالا

ساک خرید سوزنی60 گرم فلت ساده

ابعاد 35*25 : 390 تومان

ابعاد 40*30 : 440 تومان

ابعاد 45*35 : 500 تومان

ابعاد 40*40 : 570 تومان

ابعاد 50*40: 600 تومان

ابعاد 55*45 : 710 تومان

ابعاد 50*50 : 710 تومان

هزینه چاپ سیلک اعلا : یک طرف یک رنگ 120 تومان

حداقل سفارش : 1000 عدد

ساک دستی تبلیغاتی

ساک خرید سوزنی 90 گرم

دانستنیهای کالا

ساک خرید سوزنی 90 گرم دسته بندی

ابعاد 10*25*25 : 950 تومان

ابعاد 10*40*30 : 1100 تومان

ابعاد 10*40*32 : 1100 تومان

ابعاد 10*45*35 : 1300 تومان

ابعاد 10*40*40 : 1400 تومان

ابعاد 10*50*35 : 1600 تومان

هزینه چاپ سیلک اعلا : یک طرف یک رنگ 120 تومان

حداقل سفارش : 1000 عدد

نمونه رنگ های ساک دستی سوزنی 90 گرم 

ساک دستی تبلیغاتی
ساک دستی تبلیغاتی
ساک دستی تبلیغاتی
ساک دستی تبلیغاتی
ساک دستی تبلیغاتی
ساک دستی تبلیغاتی
ساک دستی تبلیغاتی
ساک دستی تبلیغاتی
ساک دستی تبلیغاتی
ساک دستی تبلیغاتی