صفحه نخست » ساک دستی تبلیغاتی

ساک دستی تبلیغاتی

ساک خرید واتر

دانستنیهای کالا

ساک خرید واتر

ابعاد 10*40*32 : 3100 تومان

ابعاد 10*40*30 : 2800 تومان

هزینه چاپ سیلک اعلا : یک طرف یک رنگ 160 تومان

حداقل سفارش : 1000 عدد

ساک دستی تبلیغاتی

ساک خرید سوزنی 60 گرم

دانستنیهای کالا

ساک خرید سوزنی60 گرم فلت ساده

ابعاد 35*25 : 420 تومان

ابعاد 40*30 : 450 تومان

ابعاد 45*35 : 510 تومان

ابعاد 40*40 : 560 تومان

ابعاد 50*40: 600 تومان

ابعاد 50*50 : 670 تومان

هزینه چاپ سیلک اعلا : یک طرف یک رنگ 140 تومان

هزینه چاپ رنگ طلایی و نقره ای هر عدد: 160 تومان

هزینه دسته، بندی هر عدد: 80 تومان

حداقل سفارش : 1000 عدد

ساک دستی تبلیغاتی

ساک خرید سوزنی 90 گرم

دانستنیهای کالا

ساک خرید سوزنی 90 گرم دسته بندی

ابعاد 10*20*20 : 1080 تومان

ابعاد 10*20*25 : 1180 تومان

ابعاد 10*25*25 : 1140 تومان

ابعاد 10*20*30 : 1220 تومان

ابعاد 10*25*30 : 1270 تومان

ابعاد 10*40*32 : 1350 تومان

ابعاد 10*45*35 : 1490 تومان

ابعاد 10*40*40 : 1630 تومان

ابعاد 10*50*50 : 2200 تومان

ابعاد 10*60*60 : 2600 تومان

هزینه چاپ سیلک اعلا : یک طرف یک رنگ 160 تومان

حداقل سفارش : 1000 عدد

نمونه رنگ های ساک دستی سوزنی 90 گرم 

ساک دستی تبلیغاتی

 

ساک دستی تبلیغاتی

 

ساک دستی تبلیغاتی

 

ساک دستی تبلیغاتی

 

ساک دستی تبلیغاتی

 

ساک دستی تبلیغاتی

 

ساک دستی تبلیغاتی

 

ساک دستی تبلیغاتی

 

 

ساک دستی تبلیغاتی

 

ساک دستی تبلیغاتی